ราชมงคลพระนครร่วมแสดงวัฒนธรรมสุจริตในการปฏิบัติงาน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโคโรน่าไวรัส หรือ COVID-19

Posted Posted in News, การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร, ปีงบประมาณ พ.ศ.2563, วัฒนธรรมองค์กรปี63

ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโคโรน่าไวรัส หรือ COVID-19 ประชาชนทุกคนต้องร่วมมือกันลดช่องว่างทางสังคม หรือ Social Distancing เพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัส  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยรศ.สุภัทรา […]

กิจกรรมอิลทนิลรำลึก

Posted Posted in News, การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร, ปีงบประมาณ พ.ศ.2563, วัฒนธรรมองค์กรปี63

วันที่ 29 มีนาคม 2563 เป็นวันครบรอบ 2 ปี ของการปลูกต้นอินทนิล ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย หรือต้นไม้แห่งคุณธรรม […]

ผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน ราชมงคลพระนคร ทั้ง 9 คณะ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง

Posted Posted in News, การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร, ปีงบประมาณ พ.ศ.2563, วัฒนธรรมองค์กรปี63

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 ผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช) จัดโดย […]

นักศึกษาราชมงคลพระนคร ทั้ง 9 คณะ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง

Posted Posted in News, การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร, ปีงบประมาณ พ.ศ.2563, วัฒนธรรมองค์กรปี63

เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓ นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ทั้ง ๙ คณะ ได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ […]

ราชมงคลพระนครมอบประกาศนียบัตรคนดีศรีราชมงคลพระนคร ให้กับนักศึกษาที่ทำความดี

Posted Posted in News, การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร, ปีงบประมาณ พ.ศ.2563, วัฒนธรรมองค์กรปี63

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบประกาศนียบัตร ให้แก่ นางสาวนวพร สมฤทธิ์ และ นางสาวกมลวรรณ […]

ร่วมรณรงค์ งดรับของขวัญ หรือ No Gift Policy

Posted Posted in News, การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร, ปีงบประมาณ พ.ศ.2563, วัฒนธรรมองค์กรปี63

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมรณรงค์ งดรับของขวัญ หรือ No Gift Policy ในช่วงเทศกาลต่างๆ โดยเฉพาะเทศกาลปีใหม่ และวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร […]

ราชมงคลพระนคร เข้าร่วมกิจกรรมการสร้างวัฒนธรรมธรรมาภิบาลสู่สังคมคุณธรรม : จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ สถาบันพระปกเกล้า

Posted Posted in News, การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร, ปีงบประมาณ พ.ศ.2563, วัฒนธรรมองค์กรปี63

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบหมายให้ ผศ.สุขจิตร ตั้งเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานตรวจสอบภายใน  เข้าร่วมกิจกรรมของสถาบันพระปกเกล้า เรื่อง การสร้างวัฒนธรรมธรรมาภิบาลสู่สังคมคุณธรรม : […]

ราชมงคลพระนคร เข้าร่วมกิจกรรมวันสถาปนาสำนักงาน ป.ป.ช. ครบรอบ 20 ปี

Posted Posted in News, วัฒนธรรมองค์กรปี63

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบหมายให้ ผศ.ดร. ชญาภัทร์ กี่อาริโย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน พร้อมด้วยบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา และผู้นำนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมวันสถาปนาสำนักงาน ป.ป.ช. […]

ราชมงคลพระนครเชิดชูคนดี มอบประกาศนียบัตรคนดีศรีราชมงคลพระนคร

Posted Posted in News, การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร, ปีงบประมาณ พ.ศ.2563, วัฒนธรรมองค์กรปี63

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบประกาศนียบัตรบัตรคนดีศรีราชมงคลพระนคร ให้แก่ นายอิสระพล ลุนอุบล เนื่องจากให้ความช่วยเหลือนักศึกษา และไม่เพิกเฉยต่อเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัย […]