ราชมงคลพระนคร เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจัดการความรู้ “การเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการจัดการเรื่องร้องเรียนและการต่อต้านการทุจริต”

Posted Posted in News, ข่าวสาร

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและธรรมาภิบาล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายธรรมาภิบาล และผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจัดการความรู้ “การเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการจัดการเรื่องร้องเรียนและการต่อต้านการทุจริต” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ […]

ราชมงคลพระนครร่วมใจประกาศเจตจำนงสุจริตตามนโยบายอธิการบดี

Posted Posted in News, ปีงบประมาณ พ.ศ.2565, วัฒนธรรมองค์กรปี65

ราชมงคลพระนครร่วมใจประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน โดยยึดถือการทำงานด้วยความจริง ความถูกต้อง ความยุติธรรม เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและประเทศ อีกทั้งยังเป็นเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีงาม ตลอดจนสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับมีจิตสำนึกและแสดงเจตจำนงยึดมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ เพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน และให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ […]

มทร.พระนครจัดโครงการอบรมค่ายชุมชนช่อสะอาด“แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต”

Posted Posted in News, การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร, ปีงบประมาณ พ.ศ.2565, วัฒนธรรมองค์กรปี65

งานบริการชุมชน เป็นหนึ่งนในพันธกิจของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่จัดขึ้นควบคู่กับการเรียนการสอน ซี่งสะท้อนถึงคุณภาพของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ล่าสุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น  ได้ร่วมกับมูลนิธิต่อต้านการทุจริต นำคณาจารย์และนักศึกษาจัดทำโครงการค่ายชุมชนช่อสะอาดในเขตกรุงเทพมหานคร “แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต” […]

โครงการการจัดการความรู้ (KM) เรื่องความรักกับกฎหมาย

Posted Posted in News, การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร, ปีงบประมาณ พ.ศ.2565, วัฒนธรรมองค์กรปี65

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (มทร.พระนคร) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการจัดการความรู้ (KM) […]

ผู้บริหารมทร.พระนคร ร่วมประกาศเจตจำนงสุจริต

Posted Posted in News, การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร, ข่าวสาร, ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ประกาศเจตจำนงต่อผู้บริหาร บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย […]

มทร.พระนครชูนโยบาย No Gift Policy

Posted Posted in News, การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร, ข่าวสาร, ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ชูนโยบาย งดรับ งดให้ ของขวัญจากการปฏิบัติงาน No Gift Policy ในทุกโอกาส โดยแสดงความปรารถนาดีด้วยคำอวยพร […]

กิจกรรมเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ “1,000 พระคาถา”

Posted Posted in News

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2564 ดร. ก้องเกียรติ มหาอินทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยผู้บริหาร […]

มทร.พระนคร คว้าอันดับ 1 กลุ่มราชมงคล การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

Posted Posted in News, ข่าวสาร, ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ดร. ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (มทร.พระนคร) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. […]

ราชมงคลพระนครร่วมใจประกาศเจตจำนงสุจริต

Posted Posted in News, Uncategorized, ปีงบประมาณ พ.ศ.2564, วัฒนธรรมองค์กรปี64

ราชมงคลพระนครร่วมใจประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน โดยยึดถือการทำงานด้วยความจริง ความถูกต้อง ความยุติธรรม เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและประเทศ อีกทั้งยังเป็นเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีงาม ตลอดจนสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับมีจิตสำนึกและแสดงเจตจำนงยึดมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ เพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน และให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ […]

ราชมงคลพระนครมอบประกาศนียบัตรคนดีศรีราชมงคลพระนคร ให้กับบุคลากรที่ทำความดี

Posted Posted in News, การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร, ปีงบประมาณ พ.ศ.2564, วัฒนธรรมองค์กรปี64

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้มอบเกียรติบัตร ให้กับนางสาวลัดดาพร เพ็งสวัสดิ์ […]