ราชมงคลพระนครมอบประกาศนียบัตรคนดีศรีราชมงคลพระนคร ให้กับบุคลากรที่ทำความดี

Posted Posted in News, การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร, ปีงบประมาณ พ.ศ.2564, วัฒนธรรมองค์กรปี64

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้มอบเกียรติบัตร ให้กับนางสาวลัดดาพร เพ็งสวัสดิ์ […]

ราชมงคลพระนครร่วมรณรงค์ งดรับของขวัญ หรือ No Gift Policy

Posted Posted in News, การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร, วัฒนธรรมองค์กรปี64

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมรณรงค์ งดรับของขวัญ หรือ No Gift Policy ในช่วงเทศกาลต่างๆ โดยเฉพาะเทศกาลปีใหม่ พร้อมเปลี่ยนของขวัญเป็นคำอวยพร […]

กิจกรรมบรรยายพิเศษเรื่อง “พุทธธรรมกับการทำงานในยุค 5G”

Posted Posted in News, การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร, ปีงบประมาณ พ.ศ.2564, วัฒนธรรมองค์กรปี64

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษเรื่อง “พุทธธรรมกับการทำงานในยุค 5G” โดยมี ดร.ปริญญา มากลิ่น รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร […]

ราชมงคลพระนครร่วมแสดงวัฒนธรรมสุจริตในการปฏิบัติงาน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโคโรน่าไวรัส หรือ COVID-19

Posted Posted in News, การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร, ปีงบประมาณ พ.ศ.2563, วัฒนธรรมองค์กรปี63

ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโคโรน่าไวรัส หรือ COVID-19 ประชาชนทุกคนต้องร่วมมือกันลดช่องว่างทางสังคม หรือ Social Distancing เพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัส  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยรศ.สุภัทรา […]

กิจกรรมอิลทนิลรำลึก

Posted Posted in News, การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร, ปีงบประมาณ พ.ศ.2563, วัฒนธรรมองค์กรปี63

วันที่ 29 มีนาคม 2563 เป็นวันครบรอบ 2 ปี ของการปลูกต้นอินทนิล ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย หรือต้นไม้แห่งคุณธรรม […]

ผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน ราชมงคลพระนคร ทั้ง 9 คณะ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง

Posted Posted in News, การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร, ปีงบประมาณ พ.ศ.2563, วัฒนธรรมองค์กรปี63

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 ผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช) จัดโดย […]

นักศึกษาราชมงคลพระนคร ทั้ง 9 คณะ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง

Posted Posted in News, การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร, ปีงบประมาณ พ.ศ.2563, วัฒนธรรมองค์กรปี63

เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓ นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ทั้ง ๙ คณะ ได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ […]

ราชมงคลพระนครมอบประกาศนียบัตรคนดีศรีราชมงคลพระนคร ให้กับนักศึกษาที่ทำความดี

Posted Posted in News, การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร, ปีงบประมาณ พ.ศ.2563, วัฒนธรรมองค์กรปี63

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบประกาศนียบัตร ให้แก่ นางสาวนวพร สมฤทธิ์ และ นางสาวกมลวรรณ […]

ร่วมรณรงค์ งดรับของขวัญ หรือ No Gift Policy

Posted Posted in News, การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร, ปีงบประมาณ พ.ศ.2563, วัฒนธรรมองค์กรปี63

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมรณรงค์ งดรับของขวัญ หรือ No Gift Policy ในช่วงเทศกาลต่างๆ โดยเฉพาะเทศกาลปีใหม่ และวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร […]

ราชมงคลพระนคร เข้าร่วมกิจกรรมการสร้างวัฒนธรรมธรรมาภิบาลสู่สังคมคุณธรรม : จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ สถาบันพระปกเกล้า

Posted Posted in News, การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร, ปีงบประมาณ พ.ศ.2563, วัฒนธรรมองค์กรปี63

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบหมายให้ ผศ.สุขจิตร ตั้งเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานตรวจสอบภายใน  เข้าร่วมกิจกรรมของสถาบันพระปกเกล้า เรื่อง การสร้างวัฒนธรรมธรรมาภิบาลสู่สังคมคุณธรรม : […]