Newsการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรปีงบประมาณ พ.ศ.2563วัฒนธรรมองค์กรปี63

ราชมงคลพระนครร่วมแสดงวัฒนธรรมสุจริตในการปฏิบัติงาน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโคโรน่าไวรัส หรือ COVID-19

ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโคโรน่าไวรัส หรือ COVID-19 ประชาชนทุกคนต้องร่วมมือกันลดช่องว่างทางสังคม หรือ Social Distancing เพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัส  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยรศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี ได้ให้ความสำคํญของการปฏิบัติราชการเพื่อให้การดำเนินการของทางราชการไม่เสียหาย พร้อมให้บริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

นอกจากการกำหนดมาตราการที่สำคัญต่างๆให้สอดรับกับมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข และมาตรการของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแล้ว ในระหว่างการปิดที่ทำงานชั่วคราวได้กำหนดให้บุคลากรทุกหน่วยงานในสังกัดรายงานการปฏิบัติงานและภาวะสุขภาพของบุคลากรตามจริง ผ่านสายการบังคับบัญชาเป็นประจำทุกวัน เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563  ซึ่งส่งผลให้เกิดเป็นวัฒนธรรมสุจริตในมหาวิทยาลัย ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโคโรน่าไวรัส หรือ COVID-19

 

ข่าวที่เกี่ยวข้องของมทร.พระนคร ในช่วง COVID-19

ข่าวอื่นๆเพิ่มเติม : https://www.rmutp.ac.th/category/news/