Newsการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรปีงบประมาณ พ.ศ.2563วัฒนธรรมองค์กรปี63

ผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน ราชมงคลพระนคร ทั้ง 9 คณะ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 ผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช) จัดโดย ชุมชนคนรัก มทร.พระนคร เพื่อเป็นการส่งเสริมและปลูกฝังพฤติกรรมในการปฏิบัติด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อันจะนำไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยคุณธรรม  ทั้งนี้พิพิธภัณฑ์ต้านโกง แบ่งการจัดแสดงออกเป็น 10 ส่วน คือ 1. ลานสนุกคิด ให้ผู้ชมวิเคราะห์พฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการทุจริต 2. เลือกทางเดิน เป็นการแสดงภาพรวมปัญหาทุจริตประเทศไทย 3. เมืองแห่งมนต์ดำ สร้างความตระหนักถึงมูลค่าความสูญเสียจากการทุจริต 4. ตีแผ่กลโกง เรียนรู้กลโกงแบบต่าง ๆ 5. กำจัดกลโกง เป็นการแสดงภารกิจ ป.ป.ช. 6. วันชี้ชะตา แสดงบทสรุปคนโกง 7. พลังแห่งคุณธรรมขับเคลื่อนสังคม เพื่อสร้างแรงบันดาลใจทำความดี 8. เมืองแห่งแสงสว่าง เรียนรู้ความซื่อสัตย์ 9. พลเมืองข่าว ป.ป.ช. แสดงถึงกิจกรรมแจ้งเบาะแสทุจริต และ 10. รวมพลังขับเคลื่อน แสดงให้เห็นภารกิจเครือข่ายต้านโกงทั่วประเทศ