Newsการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรปีงบประมาณ พ.ศ.2563วัฒนธรรมองค์กรปี63

ราชมงคลพระนคร เข้าร่วมกิจกรรมการสร้างวัฒนธรรมธรรมาภิบาลสู่สังคมคุณธรรม : จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ สถาบันพระปกเกล้า

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบหมายให้ ผศ.สุขจิตร ตั้งเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานตรวจสอบภายใน  เข้าร่วมกิจกรรมของสถาบันพระปกเกล้า เรื่อง การสร้างวัฒนธรรมธรรมาภิบาลสู่สังคมคุณธรรม : จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ  เมื่อวันที่ ๔ - ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ห้องภูวนาถประชาธิปก สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี กรุงเทพมหานคร

กิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อตระหนักถึงความสำคัญของความสุจริตและคุณธรรมในสถาบันหรือองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน โดยสถาบันการศึกษาถือเป็นประตูสู่อนาคต การอบรมเชิงปฏิบัติการนี้มุ่งเน้นนโยบายและการฝึกปฏิบัติ เพื่อสร้างวัฒนธรรมของความสุจริตในสถาบันการศึกษา