Newsการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรปีงบประมาณ พ.ศ.2563วัฒนธรรมองค์กรปี63

ราชมงคลพระนครมอบประกาศนียบัตรคนดีศรีราชมงคลพระนคร ให้กับนักศึกษาที่ทำความดี

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบประกาศนียบัตร ให้แก่ นางสาวนวพร สมฤทธิ์ และ นางสาวกมลวรรณ ภูศิลาแทน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สำนักงานอธิการบดี (ศูนย์เทเวศร์) ในฐานะเป็นคนดีศรีราชมงคลพระนคร มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม “เก็บกระเป๋าเงินคืนเจ้าของ” สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นแบบอย่างที่ดี ภายใต้โครงการคุณธรรมและความโปร่งใส โดยชุมชนคนรัก มทร.พระนคร