ชาวราชมงคลพระนคร เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง

Posted Posted in News, การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร, ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ […]

สมาชิกชุมชนคนรัก มทร.พระนคร จัดทำ”สบู่ใจซื่อ มือสะอาด” เพื่อมอบแก่ผู้มาร่วมกิจกรรมแสดงวัฒนธรรมสุจริต มทร.พระนคร

Posted Posted in News, ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

สมาชิกชุมชนคนรัก มทร.พระนคร จัดทำ”สบู่ใจซื่อ มือสะอาด” เพื่อมอบแก่ผู้มาร่วมกิจกรรมแสดงวัฒนธรรมสุจริต มทร.พระนคร

ชาวราชมงคลปลูกต้นอินทนิล หรือต้นไม้แห่งคุณธรรม

Posted Posted in News, ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี เป็นประธานในการปลูกต้นอินทนิล หรือต้นไม้แห่งคุณธรรม จัดโดยชุมชนคนรักมทร.พระนคร ซึ่งเป็นการแสดงพลังวัฒนธรรมสุจริตของคนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครอย่างเป็นรูปธรรม และเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการสืบทอดวัฒนธรรมสุจริตจึงนำข้อความที่ร่วมกันเขียนมอบให้ผู้บริหาร รวมถึงเผยแพร่ผ่านทาง https://ita.rmutp.ac.th […]

ประกาศเจตจำนงสุจริต

Posted Posted in News, ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ประกาศเจตจำนงสุจริตของอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกาศเจตจำนงสุจริต ประจำปีการศึกษา 2562   ประกาศเจตจำนงสุจริต ประจำปีการศึกษา 2561