Newsการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ราชมงคลพระนครเชิดชูคนดี มอบประกาศนียบัตรคนดีศรีราชมงคลพระนคร

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบประกาศนียบัตรบัตรคนดีศรีราชมงคลพระนคร ให้แก่ นายอิสระพล ลุนอุบล เนื่องจากให้ความช่วยเหลือนักศึกษา และไม่เพิกเฉยต่อเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัย ในวันที่ 9 ตุลาคม 2562 ณ สำนักงานอธิการบดี ราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์) เพื่อกระตุ้นให้คนทำความดี สร้างจิตสำนึกที่ดีและยกย่องเชิดชูคนดี ให้เกิดเป็นวัฒนธรรมสุจริตของมหาวิทยาลัยต่อไป