ประกาศเจตจำนง

  • ประกาศเจตจำง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปี 2560
  • ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง นโยบายการแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงาน