แนวทางการดำเนินงาน

สมาชิกชุมชนคนรักมทร.พระนคร ได้แสดงความคิดเห็นร่วมกัน ในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกลุ่ม ดังนี้
1. เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พระนคร
ชุมชนคนรักมทร.พระนคร ดำเนินการเพื่อเป็นการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส ในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ดังนี้

1.1 การนัดพบสมาชิกชุมชนคนรักมทร.พระนคร ทุกวันพุธ ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หรือในวันที่สะดวก โดยมีการนำสื่อออนไลน์มาใช้ในการดำเนินงาน เช่น กลุ่มLineชุมชนคนรักมทร.พระนคร เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ด้วยการระดมความคิดเห็น สร้างความรู้ ความเข้าใจ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ การมอบหมายผู้รับผิดชอบ การรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์อย่างดีมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการแนะนำ ช่วยเหลือในการแก้ปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใส ป้องปรามการทุจริต ในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และนำเสนอแนวคิดเพื่อนำไปสู่การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้เกิดการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสและเป็นธรรม

1.2 การจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีดังนี้

1.2.1 กิจกรรมการติดตามผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลพระนคร ที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน
1.2.2 กิจกรรมการชื่นชม เช่น การเผยแพร่ความดีของบุคลากร หรือนักศึกษา ที่มีการประพฤติปฏิบัติดีต่อผู้อื่น มีคุณธรรมฯ ในการที่จะส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยคุณธรรม การมอบเกียรติบัตร การให้รางวัลคนดีศรีราชมงคลพระนคร ด้านความซื่อสัตย์สุจริต ความพอเพียง ความกตัญญูกตเวทิตา ความรับผิดชอบ ความมีคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
1.2.3 กิจกรรมค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี โดยการนำบุคคลหรือหน่วยงานที่ได้รับการชื่นชม การได้รับรางวัลคนดีศรีราชมงคลพระนคร ด้านความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน มาเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีเพื่อเป็นตัวอย่างกับบุคคลอื่นหรือหน่วยงานอื่นนำไปปฏิบัติได้

2. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต
สมาชิกชุมชนคนรักมทร.พระนคร มีความเห็นว่า การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แพร่หลาย จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยให้เกิดจิตสำนึกด้านความซื่อสัตย์สุจริต โดยมีแนวทาง การจัดกิจกรรมเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ดังนี้

2.1 การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องการปฏิบัติงาน ด้วยความมีคุณธรรมและความโปร่งใส เช่น การเผยแพร่คดีตัวอย่างและแนวทางการป้องกันต่างๆ ผ่านสื่อ ของมหาวิทยาลัยทุกช่องทาง การเผยแพร่สื่อความรู้ในการปลูกจิตสำนึกด้านความซื่อสัตย์สุจริต ความมีคุณธรรมและความโปร่งใส

2.2 การสร้างสื่อออนไลน์ชุมชนคนรักมทร.พระนคร เพื่อเพิ่มช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารหรือการรับข้อคิดเห็นด้านคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต