วัตถุประสงค์

1. เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
2. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต