สมาชิกชุมชนคนรักมทร.พระนคร

1. นางสาวสมจิตต์ มหัธนันท์ (ศูนย์การจัดการความรู้) ประธานกลุ่ม
2. นางสาวมัลลิกา วีระสัย (กองพัฒนานักศึกษา) รองประธานกลุ่ม
3. นางสาวอทัยการณ์ จันเสนา (สำนักประกันคุณภาพ)
4. นายถาวร อ่อนละออ (กองศิลปวัฒนธรรม)
5. นายนพณรรจ์ เนตรสกูลณี (สำนักวิทยบริการ)
6. นายวรดล ยติกุลโกวิท (กองกลาง)
7. นางสาวนิศาสรัตน์ บุญเหลือ (กองบริหารงานบุคคล)
8. นายจักรพงษ์ ฉวีพิศาล (กองคลัง)
9. นางสาวจุฑามาศ ฉัตรสุริยาวงศ์ (กองสื่อสารองค์กร)
10. นายฉัตรชัย ศรีสม (ศูนย์การจัดการความรู้)
11. นายอนุสรณ์ เฉื่อยฉ่ำ (ศูนย์การจัดการความรู้)
12. นางสาวอรพรรณ จันทรเกษมจิต (สำนักงานอธิการบดี) เลขานุการกลุ่ม