Newsปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ํYouTube : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกาศจุดยืน ต้านทุจริต พร้อมส่งเยาวชนโตไปไม่โกง

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำทีมผู้บริหาร ร่วมกันประกาศเจตจำนง เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ดำรงตนด้วยความมีเกียรติ และมีศักดิ์ศรี ยึดความยุติธรรม รวมถึงร่วมสนับสนุนให้เยาวชนโตขึ้นไม่โกง