News

การอบรมในหลักสูตร จิตอาสา ๙๐๔ วปร. รุ่นพื้นฐาน รุ่นที่ ๑/๖๒

ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้มีการฝึกหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ เพื่อให้ได้บุคลากรจิตอาสา ๙๐๔ ทำหน้าที่เป็นผู้นำของประชาชน ร่วมทำประโยชน์ให้กับประชาชนและประเทศชาติ

การอบรมในหลักสูตร จิตอาสา ๙๐๔ วปร. รุ่นพื้นฐาน รุ่นที่ ๑/๖๒ นับเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ล้ำค่าครั้งหนึ่งในชีวิต ด้วยการเพิ่มพูนความรู้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในวิชาต่างๆ ได้แก่ องค์ความรู้วิชาอุดมการณ์และสถาบันพระมหากษัตริย์ วิชาจิตอาสา วิชาศาสตร์พระราชา วิชาพัฒนาบุคลิกภาพ รวมทั้งการศึกษาดูงานและลงมือปฏิบัติ

นอกจากนี้ด้วยการเรียนเป็นคณะจึงทำให้ได้พบเพื่อนใหม่ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมอบรมจากหลายหน่วยงานทั้งข้าราชบริพารในพระองค์ ข้าราชการทหาร ตำรวจ ข้าราชการพลเรือนจาก 8 กระทรวง ประชาชนและนักศึกษา ก่อเกิดเป็นความสามัคคีและการทำงานเป็นเครือข่ายร่วมกัน

ทั้งการเรียนในภาคทฤษฎี การลงมือปฏิบัติ การศึกษาดูงาน หล่อหลอมให้จิตอาสา ๙๐๔ วปร. เป็นผู้ที่ “ไม่มีอะไรที่จิตอาสา ๙๐๔ ทำไม่ได้ ทำไม่ไหว ทำไม่ทัน และเราจะทำความดีด้วยหัวใจ” อย่างแท้จริงค่ะ