Newsปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ราชมงคลพระนคร ประกาศจุดยืนต้านคอร์รัปชั่น

อธิการบดี ราชมงคลพระนคร นำทีมผู้บริหาร หนุนนโยบายรัฐ – ประกาศจุดยืนต้านทุจริต พร้อมส่งเยาวชนโตไปไม่โกง

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กล่าวถึงการประกาศเจตจำนง เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานว่า ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาเรื้อรังและยังไม่สามารถแก้ได้อย่างจริงจัง ซึ่งสร้างความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของประเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวและตอบสนองนโยบายสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) โดยให้หน่วยงานของภาครัฐประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของงานของหน่วยงานในทุกมิติ นอกจากนี้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยยังได้ร่วมกันประกาศจุดยืนอย่างชัดเจน ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ดำรงตนด้วยความมีเกียรติ และมีศักดิ์ศรี ยึดความยุติธรรม รวมถึงร่วมสนับสนุนให้เยาวชนโตขึ้นไม่โกง และช่วยนำพาให้ประเทศไทยเจริญรุ่งเรือง นอกจากนี้ยังได้จัดการอภิปรายในหัวข้อ “การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน” ระหว่างวันที่ 1-2 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร