มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
< >

ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ

Instagram

อธิการบดี ราชมงคลพระนคร นำทีมผู้บริหาร หนุนนโยบายรัฐ – ประกาศจุดยืนต้านทุจริต พร้อมส่งเยาวชนโตไปไม่โกง

YouTube

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำทีมผู้บริหาร ร่วมกันประกาศเจตจำนง เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน เผยแพร่ผ่าน YouTube

Twitter

ราชมงคลพระนคร นำทีมบุคลากร ฟังบรรยายหัวข้อ “การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน”

Facebook

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำทีมผู้บริหาร บุคลากร ฟังบรรยายหัวข้อ “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ”