มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
< >

ชาวราชมงคลพระนคร เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช) โดยมีนายสุพัฒน์ ลักษณา เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ช. เป็นผู้นำเยี่ยมชม