ชุมชนคนรัก มทร.พระนคร เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง

Posted Posted in News, ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ชุมชนคนรัก มทร.พระนคร เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง (Anti Corruption Museum) โดยได้รับเกียรติจาก นายชฎิล ศุภวรรณกิจ หัวหน้ากลุ่มพิพิธภัณฑ์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต […]

ราชมงคลพระนคร นำทีมบุคลากร ฟังบรรยายหัวข้อ “การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน”

Posted Posted in News, ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ราชมงคลพระนคร นำทีมบุคลากร ฟังบรรยายหัวข้อ “การแสดงเจตจำนงสุจริต  เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน”

Instagram : ราชมงคลพระนคร ประกาศเจตจำนงบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส

Posted Posted in News

ราชมงคลพระนคร ประกาศเจตจำนงบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส ปราศจากการทุจริต เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างถือปฏิบัติเป็นแนวทางการประพฤติตนและการปฏิบัติงาน

ํYouTube : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกาศจุดยืน ต้านทุจริต พร้อมส่งเยาวชนโตไปไม่โกง

Posted Posted in News, ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำทีมผู้บริหาร ร่วมกันประกาศเจตจำนง เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ดำรงตนด้วยความมีเกียรติ และมีศักดิ์ศรี ยึดความยุติธรรม […]

ราชมงคลพระนคร ประกาศจุดยืนต้านคอร์รัปชั่น

Posted Posted in News, ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

อธิการบดี ราชมงคลพระนคร นำทีมผู้บริหาร หนุนนโยบายรัฐ – ประกาศจุดยืนต้านทุจริต พร้อมส่งเยาวชนโตไปไม่โกง