การอบรมในหลักสูตร จิตอาสา ๙๐๔ วปร. รุ่นพื้นฐาน รุ่นที่ ๑/๖๒

Posted Posted in News

ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้มีการฝึกหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ เพื่อให้ได้บุคลากรจิตอาสา ๙๐๔ ทำหน้าที่เป็นผู้นำของประชาชน ร่วมทำประโยชน์ให้กับประชาชนและประเทศชาติ การอบรมในหลักสูตร จิตอาสา […]

บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน ราชมงคลพระนคร ทั้ง 9 คณะ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง

Posted Posted in News, การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร, ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ทั้ง 9 คณะ […]

นักศึกษาราชมงคลพระนคร เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง

Posted Posted in News, การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร, ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช) จัดโดย ชุมชนคนรัก […]

ครบรอบ 1 ปี ของการปลูกต้นอินทนิล ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย

Posted Posted in News, การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร, ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี ราชมงคลพระนคร นำทีมผู้บริหาร บุคลากร แสดงเจตจำนงค์สุจริต ร่วมกับสมาชิกชุมชนคนรักมทร.พระนคร เนื่องในโอกาสครบรอบ 1 […]

ชาวราชมงคลพระนคร เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง

Posted Posted in News, การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร, ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ […]

สมาชิกชุมชนคนรัก มทร.พระนคร จัดทำ”สบู่ใจซื่อ มือสะอาด” เพื่อมอบแก่ผู้มาร่วมกิจกรรมแสดงวัฒนธรรมสุจริต มทร.พระนคร

Posted Posted in News, ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

สมาชิกชุมชนคนรัก มทร.พระนคร จัดทำ”สบู่ใจซื่อ มือสะอาด” เพื่อมอบแก่ผู้มาร่วมกิจกรรมแสดงวัฒนธรรมสุจริต มทร.พระนคร

ชาวราชมงคลปลูกต้นอินทนิล หรือต้นไม้แห่งคุณธรรม

Posted Posted in News, ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี เป็นประธานในการปลูกต้นอินทนิล หรือต้นไม้แห่งคุณธรรม จัดโดยชุมชนคนรักมทร.พระนคร ซึ่งเป็นการแสดงพลังวัฒนธรรมสุจริตของคนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครอย่างเป็นรูปธรรม และเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการสืบทอดวัฒนธรรมสุจริตจึงนำข้อความที่ร่วมกันเขียนมอบให้ผู้บริหาร รวมถึงเผยแพร่ผ่านทาง http://ita.rmutp.ac.th […]

ประกาศเจตจำนงสุจริต

Posted Posted in News, ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ประกาศเจตจำนงสุจริตของอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกาศเจตจำนงสุจริต ประจำปีการศึกษา 2562   ประกาศเจตจำนงสุจริต ประจำปีการศึกษา 2561