ที่ตั้งหน่วยงาน

กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ที่อยู่ : อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1  เลขที่ 399 ถ. สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300

โทรศัพท์ : 02-665 3777 ต่อ  6201-6202

อีเมล์ : cci@rmutp.ac.th

แผนที่