ชุมชนคนรัก มทร.พระนคร

ชุมชนคนรักมทร.พระนคร เป็นการรวมกลุ่มกันของบุคลากรในหน่วยงานต่างๆ สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ด้วยความรักความผูกพันในองค์กรและความภาคภูมิใจที่ได้เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยซึ่งได้รับนามพระราชทานชื่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จากพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และด้วยนโยบายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ถือเป็นการพัฒนาและยกระดับหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
สมาชิกชุมชนคนรักมทร.พระนคร จึงมีความเห็นสอดคล้องกัน ที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีการดำเนินงานอย่างโปร่งใส เป็นการป้องกันความเสี่ยงและช่วยยับยั้งการทุจริต ที่อาจเกิดขึ้น โดยน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ในเรื่อง ความพอเพียง ความกตัญญูกตเวทิตา ความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ และความมีคุณธรรม นำไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยคุณธรรม