ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

วันที่กิจกรรม
30 ธ.ค. 2559หน่วยงานที่รับการประเมินจ้ัดส่งข้อมูลรายชื่อผู้ประสานงาน ITA ของหน่วยงานให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบการประเมิน
31 ม.ค. 2560ผู้รับจ้างสำรวจข้อมูลแจ้งจำนวน/สัดส่วนของข้อมูลรายชื่อเจ้าหน้าที่ภายใน และรายชื่อผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สำหรับการเก็บข้อมูลจากแบบสำรวจ Internal และ External ให้หน่วยงานที่รับการประเมิน
28 ก.พ. 2560หน่วยงานที่รับการประเมินจัดส่งรายชื่อผุ้ประสานงาน ITA ประจำหน่วยงาน และข้อมูลรายชื่อเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ที่มีจำนวน/สัดส่วนในแต่ละตำแหน่ง/สังกดและข้อมูลรายชื่อผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามที่ผู้รับจ้างสำรวจข้อมูลกำหนด
15 มี.ค. 2560หน่วยงานที่รับการประเมินจัดส่งแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ EBIT รอบที่ 1
1 มี.ค. - 16 มิ.ย. 2560ผู้รับจ้างสำรวจข้อมุลดำเนินการจัดเก็บข้อมูลจากแบบสำรวจ Internal และ External
30 เม.ย. 2560หน่วยงานที่รับการประเมินจัดส่งแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ EBIT รอบที่ 2 ให้แก่หน่วยงานที่รับการประเมิน
15 มิ.ย. 2560หน่วยงานที่รับการประเมินจัดส่งคำร้องขออุทรณ์ผลคะแนนแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ EBIT รอบที่ 2 พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน/เอกสารประกอบการตอบให้ผู้รับจ้างสำรวจข้อมูล
30 มิ.ย. 2560ผู้รับจ้างสำรวจข้อมูลจัดส่งรายงานสรุปผผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบการประเมิน