News

ราชมงคลพระนคร เข้าร่วมกิจกรรมวันสถาปนาสำนักงาน ป.ป.ช. ครบรอบ 20 ปี

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบหมายให้ ผศ.ดร. ชญาภัทร์ กี่อาริโย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน พร้อมด้วยบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา และผู้นำนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมวันสถาปนาสำนักงาน ป.ป.ช. ครบรอบ 20 ปี และพิธีมอบรางวัลด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องนนทบุรี 1 ชั้น 3 อาคาร 4 สำนักงาน ป.ป.ช. (ถนนนนทบุรี) จังหวัดนนทบุรี

กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเนื่องในวันสถาปนาสำนักงาน ป.ป.ช. ครบรอบ 20 ปี ภายใต้กิจกรรม “เหลียวหลัง แลหน้า 2 ทศวรรษ สำนักงาน ป.ป.ช.” และพิธีมอบรางวัล “NACC Awards 2019” โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อปรับฐานความคิดในการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต และสนับสนุนยกย่องบุคคล หรือกลุ่มบุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านสนับสนุนและส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต