Newsการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรปีงบประมาณ พ.ศ.2562

บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน ราชมงคลพระนคร ทั้ง 9 คณะ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ทั้ง 9 คณะ จำนวนกว่า 100 คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช) จัดโดย ชุมชนคนรัก มทร.พระนคร เพื่อเป็นการส่งเสริมและปลูกฝังพฤติกรรมในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อันจะนำไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยคุณธรรม