Newsการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ชาวราชมงคลพระนคร เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช) จัดโดยชมรมคนรัก มทร.พระนคร เพื่อเป็นการส่งเสริมและปลูกฝังพฤติกรรมในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อนำไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยคุณธรรมต่อไป โดยมีนายสุพัฒน์ ลักษณา เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ช. เป็นผู้นำเยี่ยมชม ทั้งนี้พิพิธภัณฑ์ต้านโกง แบ่งการจัดแสดงออกเป็น 10 ส่วน คือ 1.ลานสนุกคิด ให้ผู้ชมวิเคราะห์พฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการทุจริต 2.เลือกทางเดิน เป็นการแสดงภาพรวมปัญหาทุจริตประเทศไทย 3.เมืองแห่งมนต์ดำ สร้างความตระหนักถึงมูลค่าความสูญเสียจากการทุจริต 4.ตีแผ่กลโกง เรียนรู้กลโกงแบบต่างๆ 5.กำจัดกลโกง เป็นการแสดงภารกิจ ป.ป.ช. 6.วันชี้ชะตา แสดงบทสรุปคนโกง 7.พลังแห่งคุณธรรมขับเคลื่อนสังคม เพื่อสร้างแรงบันดาลใจทำความดี 8.เมืองแห่งแสงสว่าง เรียนรู้ความซื่อสัตย์ 9.พลเมืองข่าว ป.ป.ช. แสดงถึงกิจกรรมแจ้งเบาะแสทุจริต และ 10.รวมพลังขับเคลื่อน แสดงให้เห็นภารกิจเครือข่ายต้านโกงทั่วประเทศ