Newsปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ชุมชนคนรัก มทร.พระนคร เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง

ชุมชนคนรัก มทร.พระนคร เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง (Anti Corruption Museum) โดยได้รับเกียรติจาก นายชฎิล ศุภวรรณกิจ หัวหน้ากลุ่มพิพิธภัณฑ์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้การต้อนรับ และนายอาเมน บวรสุวรรณ เป็นวิทยากรพร้อมพาเยี่ยมชมส่วนการจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์เพื่อเป็นการรวมพลังสร้างสังคมไทยใสสะอาด พิพิธภัณฑ์ต้านโกงนี้เปรียบเสมือนเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ถือเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ปลูกฝังวัฒนธรรมสุจริตให้กับคนไทยและเยาวชน